STATUT FUNDACJI PROJEKT STARSI


Rozdział I
Postanowienia ogólne


& 1.
Fundacja pod nazwą Projekt Starsi zwana dalej Fundacją ustanowiona przez osobę fizyczną Magdalenę Rutkiewicz, zamieszkałą, 01-520 Warszawa, ul. Krajewskiego 2a m 75, zwaną dalej Fundatorem – aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej nr XX w Warszawie, za numerem repertorium XX, na czas nieograniczony, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu

& 2.
1. Fundacja posiada osobowość prawną
2. Fundację zakłada się na czas nieograniczony
3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i instytuty oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą a także łączyć się z innymi fundacjami oraz występować jako członek stowarzyszeń
4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

& 3.
1. Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej
3. Do właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej

&4.
1. Fundacja do celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy
2. Fundacja może posługiwać się odpowiadającym nazwie znakiem graficznym


Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji


& 5.
Głównym celem Fundacji jest świadczenie kompleksowej pomocy osobom starszym i ich otoczeniu, jak również wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych.

& 6.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. Prowadzenie działalności badawczo - rozwojowej, informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie problematyki osób starszych
b. Podejmowanie działań psychologicznych, pedagogicznych, medycznych, opiekuńczych, prawnych na rzecz osób starszych i ich otoczenia, także związanych z przemocą wobec osób starszych
c. Wspieranie inicjatyw służących celowi Fundacji oraz popieranie nowatorskich projektów w tej dziedzinie
d. Działania na rzecz niepełnosprawnych
e. Organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych, prowadzenie wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów naukowych, konferencji mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń statutowych Fundacji
f. Organizowanie rozmaitych form aktywności indywidualnych i zbiorowych, w tym wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
g. Pobudzanie, organizowanie i prowadzenie edukacji przez całe życie
h. Współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji, wymiany doświadczeń i tworzenia nowych rozwiązań w dziedzinie pomocy społecznej osobom starszym i ich otoczenia
i. Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, takich jak: wystawy, pokazy, odczyty, aukcje i inne.
j. Wspomaganie osób prawnych i fizycznych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbliżona z celami obranymi przez Fundację
k. Prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób starszych
l. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i osób zagrożonych zwolnieniem z pracy
m. Działania w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia
n. Wspieranie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
o. Wspieranie finansowe, merytoryczne, rzeczowe osób fizycznych

Rozdział III
Majątek i Dochody Fundacji

& 7.
1. Majątek pieniężny stanowi wkład pieniężny w kwocie 1000 pln ( słownie: tysiąc złotych) stanowiący kapitał założycielski
2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej działalności


& 8.
1. Dochodami Fundacji są:
a. Subwencje, granty, dotacje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z kraju, jak i zagranicy
b. Dochody z darów, zbiórek i imprez publicznych
c. Dochody z aktywów, nieruchomości, praw majątkowych, w szczególności akcji, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym
d. Odsetek i depozytów bankowych
e. Odpłatnej działalności pożytku publicznego
2. Cały dochód z działalności Fundacja przeznacza wyłącznie na swoją działalność statutową.
3. Zarząd Fundacji może zbywać prawa majątkowe Fundacji pod warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży sumy będą wykorzystane w sposób określony w punkcie poprzedzającym.
4. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub w inny sposób.
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.


Rozdział IV
Organy Fundacji

& 9
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”

& 10
1. Do czasu powołania Rady kompetencje Rady przejmuje w całości Zarząd Fundacji
2. Rada Fundacji stanowi kolegialny organ kontroli, odrębny od Zarządu i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli
3. Członków Rady Fundacji – w liczbie nie mniejszej niż 3 i nie więcej niż 10 osób – powołuje i odwołuje Rada uchwałą powziętą co najmniej 2/3 głosów na posiedzeniu w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady
4. Pierwszych członków Rady powołuje Fundator
5. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, w chwili śmierci członka lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
6. Członkiem Rady Fundacji może być również osoba prawna, która posiadając jeden głos działa za pośrednictwem osób upoważnionych do jej reprezentowania
7. Rada ze swojego grona wybiera Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady, przewodniczy zebraniom Rady i reprezentuje ją na zewnątrz. W uzasadnionych przypadkach inny członek Rady zastępuje Przewodniczącego, na jego pisemne upoważnienie.
8. Przewodniczący oraz członkowie Rady:
a. pełnią swoje funkcje społecznie z zachowaniem prawa zwrotu udokumentowanych kosztów podróży na posiedzenia
b. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
c. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe


& 11
1. Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej raz w roku
2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący lub inny upoważniony przez niego członek Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji lub Fundatora
3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie Zarządu Fundacji
4. Rada obraduje:
a. na posiedzeniach, lub
b. korespondencyjnie ( w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej); obrady korespondencyjne wprowadza się ze względu na ograniczenia czasowe oraz odległe miejsca zamieszkania i pracy członków Rady
5. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego. O formie głosowania decyduje Rada.
6. W przypadku obrad korespondencyjnych decyzja nad uchwałą jest ważna, jeśli zapadła zwykłą większością głosów a w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa ogólnej liczby członków Rady.
7. O zwołaniu posiedzenia należy powiadomić członków Rady z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Za zgodą członków Rady termin ten może ulec skróceniu.
8. Rada Fundacji lub Zarząd Fundacji mogą powołać Konwent Seniorów. Członkowie Konwentu Seniorów są wybierani przez Radę Fundacji i Zarząd Fundacji, za ich zgodą. Członkowie Konwentu mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Fundacji z głosem doradczym. Regulamin działania Konwentu Seniorów uchwala Rada Fundacji.
9. W celu przygotowania swojego stanowiska Rada Fundacji może powoływać zespoły robocze i problemowe.


& 12
1. Do kompetencji Rady należy:
a. Określanie kierunków działalności Fundacji, uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji
b. Opiniowanie programów i planów działalności Fundacji
c. Przyjmowanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielania absolutorium
d. Dokonywanie oceny działalności Zarządu
e. Wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd
f. Wglądu we wszelkie dokumenty dotyczące działalności Fundacji
g. Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień


& 13
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa. Liczbę członków Zarządu określa Zarząd, przy czym liczbę i skład pierwszego Zarządu określa Fundator. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
2. Pierwszym Prezesem Zarządu jest Magdalena Rutkiewicz
3. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji
4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji należy do kompetencji Zarządu. Decyzje te podejmowane muszą być co najmniej 2/3 głosów na posiedzeniu w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Zarządu
5. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony
6. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną
7. Prezes Zarządu może zawiesić członka Zarządu w wykonywaniu przez niego tej funkcji do czasu podjęcia decyzji przez Zarząd Fundacji
8. Ustanie pełnienia funkcji przez członka Zarządu może nastąpić w przypadku:
a. Rezygnacji
b. Odwołania uchwałą Zarządu
c. Śmierci
d. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
9. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes i Wiceprezes samodzielnie lub łącznie dwóch, upoważnionych przez Zarząd członków Zarządu


& 14
1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych w Statucie do kompetencji Rady a w szczególności:
a. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
b. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
c. Kierowanie działalnością Fundacji i odpowiedzialność za realizację jej celów oraz jej wyniki finansowe
d. Administrowanie majątkiem Fundacji
e. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów
f. Zatrudnianie pracowników, w tym członków Zarządu i ustalenie wysokości ich wynagradzania
g. Tworzenie i likwidowanie przedstawicielstw, oddziałów, biur, zakładów, agencji i innych jednostek, placówek Fundacji, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działalności, organy i ich kompetencje
h. Podejmowanie decyzji o podjęciu i rozpoczęciu działalności gospodarczej
i. Dokonywanie zmian statutu
2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im. Jego głos w przypadku równej liczby głosów na posiedzeniu Zarządu jest głosem decydującym
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na prośbę któregoś z członków Zarządu. Posiedzenia mogą odbywać się korespondencyjnie ( w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) ze względu na odległe miejsca zamieszkania i ograniczenia czasowe. Na posiedzeniach Zarządu mogą być obecni członkowie Rady, z głosem doradczym


Rozdział VI
Łączenie Fundacji - Zmiana celu i Statutu Fundacji


& 15
1. Fundacja może łączyć się z inną Fundacją o podobnych celach na warunkach określonych umową obu Fundacji
2. W imieniu Fundacji umowę zawiera Zarząd Fundacji. Decyzja o połączeniu z inną Fundacją zapada w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu i dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji


& 16
1. Zmiana statutu Fundacji może być dokonana przez Zarząd jednomyślnie, przy obecności co najmniej ¾ członków Zarządu
2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim


Rozdział V
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i ewidencji księgowej


& 17
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami dla nieuspołecznionych podmiotów gospodarczych będących osobami prawnymi.


Rozdział VI
Likwidacja Fundacji


& 18
1. Fundacja może zostać zlikwidowana w przypadku wyczerpania środków pieniężnych i majątku Fundacji lub w innych przypadkach uniemożliwiających prowadzenie działalności statutowej
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują na wspólnym posiedzeniu Rada i Zarząd Fundacji, co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków obu organów
3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator, powołany przez Zarząd Fundacji
4. Likwidator może zatrudnić osoby przygotowujące i przeprowadzające czynności likwidacyjne
5. Środki majątkowe Fundacji po uregulowaniu zobowiązań i należności likwidator przekazuje organizacjom o podobnych celach statutowych

Rozdział VII
Postanowienia końcowe


&19
Zarząd Fundacji może przyznawać nagrody oraz wyróżnienia honorowe osobom fizycznym, prawnym, instytucjom i organizacjom społecznym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji


& 20
1. Zakazane jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, powinowactwa lub pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lun kurateli (dalej zwane osobami bliskimi)
2. Zakazane jest przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
3. Zakazane jest wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji
4. Zakazany jest zakup towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe


& 21
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejonowy