Kampania społeczna na temat przemocy wobec osób starszych – „Tajemnice”

„Przemoc wobec starszych – skrywane cierpienie” to hasło kampanii społecznej realizowanej w Warszawie przez Fundację Projekt Starsi i współfinansowanej ze środków m.st. Warszawy i z funduszy EOG, w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi mieszkańców Warszawy na problem przemocy wobec osób starszych oraz przekazanie informacji, jakie zachowania wobec starszych są kwalifikowane jako przemoc.

Przemoc wobec osób w podeszłym wieku w rodzinie jest szczególnie wstydliwym problemem. Jest to związane z emocjonalnym związkiem ofiary ze sprawcą i próbą jego ochrony, ale również potrzebą aprobaty społecznej i niechęcią do bycia ocenianym jako osoba słabsza i bezradna. Częstą przyczyną ukrywania nadużyć jest również zależność finansowa i emocjonalna osób w podeszłym wieku od młodszych członków rodziny oraz strach przed pogorszeniem swojej sytuacji. Mniejsza mobilność i ograniczone kontakty społeczne powodują, że często osoby spoza rodziny czy z sąsiedztwa lub znajomi nie wiedzą o dokonywanych aktach przemocy.

Poziom wiedzy i świadomości na temat przemocy w tej grupie wiekowej jest najniższy z całej populacji a odsetek osób usprawiedliwiających, a więc akceptujących przemoc oraz stopień zakorzenienia stereotypów związanych z dopuszczalnością jej stosowania drastycznie rośnie wraz z wiekiem.

Statystyki

Z badań Instytutu Psychologii PAN z 2009 roku wynika, że najczęstszą formą przemocy wobec starszych jest przemoc psychiczna i ekonomiczna, choć zdarzają się także przypadki przemocy fizycznej i seksualnej. Do najczęściej występujących form przemocy w rodzinie, dotykających osoby starsze, innych niż dla całej populacji należy: izolowanie (11,6%), zabieranie pieniędzy (14,2%), wytykanie niepełnosprawności (13,2%), a poza rodziną: izolowanie (46,7%), zabieranie i wykorzystywanie ich pieniędzy (51,5%), wytykanie niesprawności fizycznej i psychicznej (48,5%) ( PAN 2009 a,b). Wyniki badań pokazują, że sprawcami przemocy wobec starszych w rodzinie są najczęściej: współmałżonek (43%) i dzieci, w tym częściej syn (28,6%) niż córka (20%) oraz wnukowie.

W ramach kampanii „ Tajemnice” powstały przekazy medialne oraz broszura adresowana do osób starszych.

Cele kampanii

  • Zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem przemocy wobec starszych
  • Zwrócenie uwagi na to, jakie zachowania są kwalifikowane jako przemoc
  • Zmiana postaw społecznych w traktowaniu osób starszych
  • Podniesienie wiedzy i świadomości społecznej na temat specyfiki przemocy wobec starszych

Grupa docelowa

Mieszkańcy Warszawy w wieku 35+

Organizator

Fundacja Projekt Starsi
Materiały do pobrania

Kliknij by posłuchać spotu radiowego Kliknij by zobaczyć spot telewizyjny Zobacz plakat


Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa i z funduszy EOG, w ramach z programu Obywatele dla Demokracji.